tobbund-nin-kolay-transit-merkezi-projesinin-ilk-ayagi-edirne-de-hayata-geciriyor-logbook-logistics

Serbest Bölgelerde Ortak Akıl Hareketi

Serbest Bölgelerde Ortak Akıl Hareketi

Yıllık 11 milyar dolar üstü ihracat gerçekleştiren, 91 bin kişiye istihdam sağlayan serbest bölgeler Türkiye’ye doğrudan yatırım çekmek için Serbest Bölgeler Kurucu ve İşletmecileri Derneği (SEBKİDER) çatısı altında güçlerini birleştirdi.

Ülkemizde yer alan 19 serbest bölge temsilcisi Serbest Bölgeler Kurucusu ve İşletmecileri Derneği (SEBKİDER) ilk genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşletmecisi (ESBAŞ) Genel Müdürü Yusuf Kılınç seçildi. Yönetim kurulunu ise Avrupa Serbest Bölge Kur. İşl. (ASB) Genel Müdü­rü Tarkan Değirmenci Başkan Vekili, İstanbul Atatürk Hava­limanı Serbest Bölge Kur. İşl. (İSBİ) Genel Müdürü Erge­nekon Küçük Genel Sekreter, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Kur. İşl.(DES­BAŞ) Genel Müdürü Hakan Ceylan Sayman ve Adana Yu­murtalık Serbest Bölge Kur. İşl. (TAYSEB) Genel Müdü­rü Yusuf Dinçsoy da üye ola­rak oluş­turdular.

Türkiye’ye Doğrudan Yatırım

SEBKİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kılınç, hedeflerinin ülke ekonomisinin ihracat, istihdam ve üretim ayağında güçlü bir dinamo görevi gören serbest bölgeleri geliştirme ve ülkeye doğrudan yatırımcı çekmek olduğunu belirtti. Serbest bölge işleticileri arasında sağlanan gücün bu hedefe ulaşma konusunda ellerini daha da güçlendirdiği ve SEBKİDER’in Türkiye’nin serbest bölgeler konusundaki bilgi birikimlerini ve deneyimini yurtdışındaki çeşitli organizasyonlarda da temsil edeceğinin altını çizdi.

Dünya genelinde en iyi serbest bölge modellerinin araştırılması ve ülkemizdeki uygulamalara uyarlanması ve hali hazırdaki örnek uygulamalarımızın da tanıtılması çalışmalarında bir STK platformu kazanmış olduk. Doğrudan yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisinin artması, mevcut serbest bölgelerin daha fazla ekonomik değer üretmesini sağlayacak.

Kılınç konuşmasının devamında 19 serbest bölgede 2022 yılında 32 milyar dolar ticaret hacminin gerçekleştiğini ve bunun 11 milyar dolarlık bölümünün ihracat gelirlerinden oluştuğunu belirtirken, sözlerine “Tüm serbest bölgelerde istih­dam sayısı 91 bin kişiyi geçmiş durumda. SEBKİDER ortak platformumuz üzerinden ger­çekleştireceğimiz çalışmalar sonucunda serbest bölgelerin istihdam, üretim ve ihracat ko­nularında Türkiye ekonomisi­ne daha fazla katkı sağlayacak­tır. Derneğimiz aynı zamanda diğer STK’larla da işbirlikle­ri kurarak, toplumsal gelişme­lere ve sürdürülebilirlik çalış­malarına katkı koyacaktır.

Bir başka amacımız da tüm ser­best bölgelerin ortak konular­da birlikte hareketini sağlaya­cak bir bütünsellik sağlamak­tır. Bu güç birliği aynı zamanda serbest bölgelerdeki yatırım­cılara sunulan hizmet kalite­sini artıracak işbirlikleri yap­mamızı da olanaklı kılacaktır. Bölgelerimizdeki yatırımcı­ların günün ihtiyaçlarına uy­gun olarak en iyi hizmetlerden yararlanmaları ve rekabetçi avantajlar kazanmaları için ortak akılla çözümler ürete­ceğiz. SEBKİDER ile sektörü­müz aynı zamanda Ticaret Ba­kanlığı, sanayi odaları ve tüm ekonomik ve sosyal yapılarla koordinasyonunu sağlayacak kurumsal bir yapıya kavuşmuş oldu.

Yüzde 100 doluluk oran­larına ulaşmış birçok serbest bölgelerimizde gelişme alan­larının hayata geçmesi, yeni serbest bölgelerin ekonomiye kazandırılması ve yatırımların artması gibi acil çözüm bekle­yen konular bulunuyor. Derne­ğimiz bu süreçlerin hızlandı­rılması konusunda da aktif rol oynayacaktır.” ekledi.